Privacy- en cookieverklaring

Drukkerij Peeters respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Gegevensbeschermingsautoriteit stelt.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking
1.1 Als u het contactformulier op de website invult (met uw naam, e-mail en telefoonnummer), of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

1.2 Indien u drukwerk bij ons bestelt, worden uw persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail) door ons gebruikt om uw bestelling van drukwerk te kunnen uitvoeren. Deze persoonsgegevens worden in onze drukkerij verwerkt en opgeslagen. We gebruiken uw gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

2. Uw persoonsgegevens en derde partijen
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het door u bestelde drukwerk. We werken samen met een derde partij in het geval van bijvoorbeeld mailings (verzendbureau) of transport (bpost-pakketdienst of een koerierdienst voor leveringen). Met deze derde partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

3. Doorgifte van persoonsgegevens
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een onderzoek) of tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

4. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Drukkerij Peeters bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u bij ons klant bent, vermeerderd met maximaal 7 jaar, de aan ons opgelegde wettelijke termijn voor fiscale verplichtingen. Lijsten met persoonsgegevens, die in functie van een mailingopdracht aan ons bezorgd worden, zullen na volledige uitvoering van de opdracht verwijderd worden, met een maximumbewaartijd van 2 maanden.

Persoonsgegevens die u op het invulformulier op onze site invult, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, tenzij u uitdrukkelijk gevraagd heeft om uw gegevens langer te bewaren.
5. Beveiligingsmaatregelen

Drukkerij Peeters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:
• Alle personen die namens Drukkerij Peeters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming en gehouden aan geheimhouding daarvan. • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. • We maken gebruik van een goede Security-oplossing op onze systemen en deze wordt steeds goed up-to-date gehouden. • Ook onze computers, servers en routers worden steeds up-to-date gehouden. • Er worden geen data bewaard buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zijnde de 28 EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. • We gebruiken geen geautomatiseerde systemen voor besluitvorming of m.a.w. wij doen geen profilering.

6. Uw rechten
U heeft recht op inzage, correctie, overdracht aan derden of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers, alsook uw gegeven toestemming terug intrekken zonder opgave van een reden. Wij zullen op elke aanvraag binnen 1 maand reageren. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

7. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het mailadres info@drukpeeters.be. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de GBA, de vroegere privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België – contact@adp-gba.be.

8. Cookieverklaring 
De website van Drukkerij Peeters maakt geen gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan de website door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

9. Nieuwsbrief
Wij bieden enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over het drukwerk dat we aanbieden en eventuele acties of nieuwigheden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees: daarvoor bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

10. Wijziging van de privacy- en cookieverklaring
Drukkerij Peeters kan deze privacy- en cookieverklaring wijzigen. In dat geval zullen we van deze wijziging een aankondiging doen op onze website. Indien u na het doornemen van deze privacy- en cookieverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Drukkerij Peeters
Stationswal 19
3960 Bree, België
T: +32 89 46 3 58
E: info@drukpeeters.be
W: www.drukpeeters.be